Rezervovat

Všeobecné obchodní podmínky

kompletní ZNĚNÍ VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 1. Úvod

Pro účely smluvních vztahů uzavřených v rámci podnikatelské činnosti společnosti HORY GmbH, Tröpolach 145 - 149, 9631 Tröpolach, IČ: FN346775p, DIČ: ATU65729802, doručovací adresa: Česká republika, 130 00  Praha 3, Písecká 5, mezi touto společností jakožto vlastníkem a provozovatelem Apartmánů v Tröpolachu, Wohnhausanlange , 9631 Tröpolach 145-149 (dále jen „Provozovatel“) a uživatelem služeb Provozovatele (dále jen „Klient“) vydává Provozovatel následující všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VOP“)

2. Základní pojmy

 1. Objektem se rozumí apartmán ve vlastnictví Provozovatele, který se nachází v na adrese Rakousko, Tröpolach, Wohnhausanlange, 9631 Tröpolach 145-149, a který je prezentován na jeho internetových stránkách www.booknassfeld.com jako apartmán k pobytu.
 2. Pobytem apartmánového typu se dle této smlouvy rozumí přechodné ubytování na požadovanou dobu v apartmánech, které jsou ve vlastnictví Provozovatele a jsou situovány na adrese uvedené v odst. 1 tohoto článku VOP ( dále jen „pobyt“).
 3. Službou Provozovatele je prodej pobytů za účelem ubytování apartmánového typu.
 4. Objednávkou se rozumí každá rezervace pobytu Klienta, která byla potvrzena ze strany Provozovatele a za níž byla zaplacena smluvní cena dle čl. 3.2. těchto VOP. Taková objednávka je závazná ihned po té, co Klient uhradí tuto částku Provozovateli. Do té doby se jedná pouze o rezervaci pobytu, kterou lze jednostranně ze strany Klienta zrušit za podmínek dále uvedených.
 5. Objednávkou kteréhokoliv objektu dává Klient souhlas s aktuálním zněním těchto VOP, které jsou uvedeny na internetové adrese: www.booknassfeld.cz a ty se tak stávají nedílnou součásti smluvního vztahu uzavřeného na základě této objednávky mezi Provozovatelem a Klientem. 

3. Přihlášení, uzavření smlouvy a platební podmínky

 1. Smluvní vztah mezi Klientem a Provozovatelem vzniká na základě objednávky dle čl. 2 odst. 4. těchto VOP. 
 2. Klient si může rezervovat pobyt elektronicky na internetové stránce www.booknassfeld.com e-mailem: info@booknassfeld.com, nebo písemně na adresu určenou pro doručování. V případě přijetí rezervace se Provozovatel zavazuje bez zbytečného odkladu vyrozumět Klienta o akceptaci jeho pobytu formou potvrzení rezervace, současně mu zašle podklad k platbě – fakturu na částku odpovídající celkové ceně rezervovaného pobytu, která bude splatná 14 dní před prvním dnem rezervovaného pobytu.
 3. Smlouva mezi Klientem a Provozovatelem je uzavřena zaplacením ceny za daný pobyt ve výši dle odst. 2 čl. 3 těchto VOP. Jestliže Klient neuhradí fakturu ve lhůtě splatnosti (tedy nejpozději 14 dnů před prvním dnem pobytu), je Provozovatel oprávněn s tímto pobytem opět volně disponovat.

4. Smluvní cena

 1. Výsledná cena za objednaný pobyt vychází z aktuálního ceníku Provozovatele, který je uveden na internetové adrese: www.booknassfeld.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit svůj ceník. Pokud však byla již rezervace objektu provedena, platí pro Klienta ceny platné v době rezervace.
 2. V cenách je zahrnuta běžná spotřeba energie, pokud není v popisu uvedeno jinak. V ceně pobytu nejsou zahrnuty zejména následující služby:
 • úklid apartmánu v průběhu pobytu
 • tzv. turistický poplatek, který je Provozovatel povinen odvést příslušnému Rakouskému úřadu,
 • parkovací místo navíc a
 • cena za závěrečný úklid. 

3.  Ceny za tyto služby, které jsou v platné výši zveřejněné na www stránkách Provozovatele - www.booknassfeld.cz.   

5. Příjezd a odjezd, zkrácení nebo prodloužení pobytu

 1. Příjezd Klienta do objektu se uskuteční 1. den objednaného pobytu mezi 17:00 hod. a 20:00 hod., odjezd do 10:00 hod. posledního dne tohoto pobytu. V případě příjezdu Klienta mimo tyto stanovené doby, je tento povinen včas, nejpozději však do 12:00 hod. prvního dne objednaného pobytu, o tom informovat Provozovatele na tel. číslech: recepce Tröpolach +43 664 882 82 288, případně kancelář Praha +420 775 733 463, a sdělit mu hodinu předpokládaného příjezdu. V případě, že Klient nesplní tuto povinnost, je Provozovatel oprávněn mu vyúčtovat smluvní pokutu ve výši ceny jednodenního pobytu v předmětném apartmánu uvedené na internetové adrese www.booknassfeld.com. V případě, kdy Klient rezervuje pobyt, k jehož 1. dni zbývá méně, než 24 hod., je Klient povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat telefonicky Provozovatele a na rezervovaný pobyt jej upozornit.
 2. Pozdní příjezd ve smyslu předchozích ustanovení tohoto článku nezakládá v žádném případě nárok Klienta na slevu z již uhrazené smluvní ceny pobytu. 

6. Změny dohodnutých podmínek

 1. Jestliže nastanou mimořádné okolnosti a okolnosti v důsledku tzv. „vyšší moci“, může Provozovatel objednaný pobyt výpovědí zrušit, nebo po dohodě s Klientem změnit (termín, cenu). 
 2. Pokud objednaný pobyt již začal, má Provozovatel právo na úhradu doposud poskytnutých služeb.
 3. Při zrušení pobytu ze strany Provozovatele je Provozovatel povinen tuto skutečnost oznámit Klientovi bez zbytečného odkladu a do 7 dnů mu vrátit již uhrazenou smluvní cenu, či její část a v případě, že o to Klient požádá, jej přednostně zařadit na volné místo v jiném termínu pobytu, který si vybere. 

7. Práva a povinnosti Klienta

 1. Klient se zavazuje poskytnout Provozovateli veškeré náležitosti potřebné k řádnému zajištění a poskytnutí služeb, zejména pravdivě a úplně vyplnit rezervaci pobytu v předmětném objektu, či uposlechnout oprávněných pokynů Provozovatele.
 2. Objekt vyhrazený k pobytu může být obsazen pouze na výše uvedených webových stránkách udaným max. počtem osob. Další osoby nebudou Provozovatelem přijaty. Klient bere na vědomí, že do objektu není povoleno vstupovat ze zvířaty.
 3. Klient je zodpovědný za všechny jím, nebo jeho doprovodnými osobami způsobené škody vyjma případů, kdy prokáže, že za tuto škodu prokazatelně neodpovídá. To stejné platí, jestliže Provozovateli vznikne škoda v důsledku nemožnosti předání objektu pro následující pobyt z důvodů na straně Klienta. Tyto škody je Klient povinen uhradit Provozovateli v plné výši nejpozději poslední den jeho pobytu. V případě prodlení Klienta s touto platbou je Provozovatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 10,- EUR za každý den prodlení.
 4. Klient je povinen dodržovat Provozní řád pronajatého objektu zejména:
  - dodržovat od 22.00 do 7.00 noční klid,

- zdržet se kouření ve vnitřních prostorách objektu,

- dodržovat pořádek a čistotu uvnitř objektu i v jeho okolí,

- nahlásit řádně a včas Provozovateli všechny škody, vzniklé v objektu za jeho pobytu.

5.  Klient je zodpovědný za správnost zadaných údajů o své osobě a osobách doprovodných.

6.  Klient bere na vědomí, že je plně odpovědný za škodu, která Provozovateli vznikne jeho zaviněním (sankce rakouských správních orgánů atd.).

7.  Za nedodržení kterékoliv povinnosti Klienta uvedené v tomto článku je Provozovatel oprávněn mu vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 10 EUR za každé takové porušení. Nárok na náhradu škody tímto zůstává nedotčen.

8.  V případě, kdy Klient, nebo jakákoliv doprovodná osoba, poruší svoji povinnost v předmětném objektu dodržovat zákaz kouření, je Provozovatel oprávněn mu vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 100 EUR za každý jednotlivý případ. 

8. Ručení

 1. Provozovatel výslovně uvádí, že neodpovídá za škodu na věcech, či majetku Klienta, které vzniknou v průběhu jeho pobytu v předmětném objektu, pokud nebude prokázáno, že tato škoda vznikla jeho zaviněním. 

9. Reklamační řízení

 1. Klient je povinen reklamovat případné vady bez zbytečného odkladu přímo u Provozovatele v době pobytu na tel. číslo: recepce Tröpolach +43 664 882 82 288, kancelář Praha +420 775 733 463 a podrobně tyto závady popsat. Tyto závady se Provozovatel zavazuje odstranit bez zbytečného odkladu. Pokud toto není možné, sepíše s Klientem písemnou reklamaci. Reklamace se sepisuje ve dvou vyhotoveních (1 pro Provozovatele a 1 pro Klienta) a musí být podepsána Klientem.
 2. Klient se zavazuje oznámit Provozovateli výskyt vady nejpozději do 24 hodin od jejího zjištění. V opačném případě se k jeho nárokům z vad nepřihlíží. 
 3. Pokud Klient z důvodů na jeho straně nevyužije pobyt v objektu po objednanou dobu, nebo ve smluveném rozsahu, nevzniká mu nárok na náhradu, či na slevu ze smluvní ceny. 

 10. Trvání smlouvy

 1. Klient může kdykoliv jednostranně vypovědět objednávku, avšak pouze za podmínek stanovených dále.
 2. Výpověď objednávky je platná, pokud ji Klient učiní písemnou formou, přiloží potvrzení o zaplacení smluvní ceny a uvedené doklady prokazatelně doručí Provozovateli. V případě takto podané výpovědi je Provozovatel oprávněn vyúčtovat Klientovi tzv. stornopoplatek, který představuje náhradu škody Provozovateli vzniklé v důsledku předčasného zániku objednávky. Vyúčtovaný stornopoplatek je Provozovatel oprávněn jednostranně započíst vůči již uhrazené smluvní ceně či její části. Pro stanovení stornovacího poplatku ve smyslu tohoto článku je rozhodující u e-mailu - datum jeho přijetí Provozovatelem a u doporučené poštovní zásilky - datum přijetí dopisu Provozovatelem.
 3. Vypoví-li Klient jednostranně objednávku:

a)   více než 14 dnů před prvním dnem příslušného pobytu, nebude mu účtován žádný stornopoplatek z celkové ceny tohoto pobytu,

b) 13 dnů před zahájením příslušného pobytu a méně, až do 1. dne pobytu, či v jeho průběhu, bude mu účtován stornopoplatek ve výši 100% z celkové ceny tohoto pobytu.

4.  Pokud Klient smlouvu jednostranně vypoví dle tohoto článku, je Provozovatel povinen mu vrátit již uhrazenou smluvní cenu sníženou o příslušný stornovací poplatek do 21 dnů od obdržení dokladů uvedených v odstavci 2 tohoto článku.       Tato částka bude Klientovi vrácena formou bankovního převodu jím pro tyto účely určeném. Transakční náklady spojené s refundací financí jdou na vrub Klienta.

5.  Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

 • Klient poruší právní řád Rakouské republiky,
 • opakovaně nedodržuje tyto VOP, 
 • odmítá se řídit oprávněnými požadavky a pokyny Provozovatele, 
 • poškozuje majetek provozovatele, společných prostor, nebo jiných vlastníků, či svým chováním omezuje práva jiných klientů a osob v okolí.

 6.  Pokud odstoupí Provozovatel z výše uvedených důvodů od smlouvy, nemá Klient nárok na jakoukoliv náhradu za nevyužitou dobu pobytu. 

 11. Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo změny VOP. K danému dni platné VOP jsou vždy vyvěšeny na internetové adrese: www.booknassfeld.com.
 2. Veškeré smlouvy i právní vztahy z nich vyplývající, jejíchž součástí jsou tyto VOP, se řídí právním řádem České republiky, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.  Smluvní strany si výslovně ujednaly, že případný spor bude rozhodnut českými soudy, konkrétně Městským soudem v Brně.
 3. Pokud jakýkoliv závazek dle těchto VOP, nebo kterékoliv jejich ustanovení je, nebo se stane neplatným, či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle těchto VOP a smluvní strany se zavazují takovýto neplatný, nebo nevymahatelný závazek, či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení.
 4. Pokud je ve smlouvě upraveno odlišně od těchto VOP, mají přednost ustanovení ve smlouvě.

 

V Praze dne 25.8.2020