Rezervovat

Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ

 Společnost HORY GmbH, IČ: FN346775p, se sídlem Egger Straße, 6920 Hermagor, Österreich jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat své zákazníky (dále také jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany společnosti HORY, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany společnosti HORY.

  1.    Jaké osobní údaje o Vás společnost HORY zpracovává?

Společnost HORY zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:

 • adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, trvalý nebo jiný pobyt, státní příslušnost, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, telefonní číslo, e-mailová adresa, informace o platební kartě);

 2.    K jakým účelům a na základě jakých právních titulů společnost HORY Vaše osobní údaje zpracovává?

a)      Uskutečnění prodeje / poskytnutí služeb

 • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy o ubytování, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy.
 • V případě tvorby objednávky společnost HORY shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, informace o platební kartě. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu smlouvy, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, případně k jeho kontaktování, resp. plnění povinnosti vůči místní Turistické kanceláři Nassfeld - Presseger See.
 • Společnost HORY dále v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb může zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v rozsahu, který vyplývá z konkrétní smlouvy či ze zákona.

b)      Ochrana práv společnosti HORY v případě sporu se zákazníkem

 • Výše uvedený rozsah osobních údajů je ve společnosti HORY oprávněn rovněž zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem.

c)      Identifikace zákazníka

 • Zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, trvalý nebo jiný pobyt, rodné číslo nebo datum narození, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, informace o platební kartě, je nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti HORY při platbě v hotovosti nad limit stanovený zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů i povinnosti vůči Turistické kanceláři Hermagor – Presseger See – poplatek obci (Kurtaxe)  a vydání slevové zážitkové karty Nassfeld – Presseger See.

d)      Marketingová prezentace společnosti HORY, nabídka výrobků a služeb poskytovaných společností HORY  prostřednictvím zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

 • společnost HORY shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rozsahu – e-mailová adresa.
 • V případě stávajících zákazníků může společnost HORY zpracovávat osobní údaje v předmětném rozsahu za výše uvedeným účelem na základě právního titulu oprávněného zájmu.
 • V případě potenciálních zákazníků může společnost HORY zpracovávat osobní údaje v předmětném rozsahu za uvedeným účelem pouze na základě dobrovolně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně na níže uvedené adrese společnost HORY nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které společnost HORY zpracovává na základě jiného právního titulu, než je souhlas (např. plnění smlouvy či právní povinnosti).

 3.    Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle společnosti HORY a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery společnosti HORY. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si společnost HORY pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 •  osoby, které pro společnost HORY zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které společnost HORY pro tyto služby využívá;
 • právní zástupce za účelem vymáhání pohledávek společnost HORY ;

Společnost HORY je dále povinna některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům místní či státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.

 4.    Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

 • Vaše osobní údaje společnost HORY zpracovává po dobu realizace smluvního vztahu, dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy (viz výše). Osobní údaje, pro jejichž zpracování již pominul účel, nebo uplynula doba, po kterou mohou být tyto údaje zpracovávány, jsou bezodkladně a nevratně zlikvidovány.
 • V případě plnění právních povinností společnost HORY zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
 • V případě, že společnost HORY zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let, nebo do doby, dokud jej neodvoláte.

 5.    Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany společnosti HORY ?
    Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou společností HORY zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
 • Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • Právo na opravu (právo požadovat, aby společnost HORY bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
 • Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby společnost HORY omezila zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, společnost HORY ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany společnosti HORY byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);
 • Právo na výmaz (právo požadovat, aby společnost HORY Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje společností HORY  zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany společnosti HORY byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • Právo na námitku (právo požadovat, aby společnost HORY přestala zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);
 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 6.    Jak můžete společnost HORY  kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na kancelář společnosti HORY v ČR písemně na adresu Písecká 5, 130 00 Praha 3 nebo e-mailem: martin.hledik@seznam.cz .